THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-01-2020
23-01-2020 75 | 875 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 875
22-01-2020 49 | 549 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 897 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 897
20-01-2020 40 | 761 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2020 21 | 921 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG 3C: 921
18-01-2020 06 | 706 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG 3C: 706
17-01-2020 71 | 562 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 782 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 782
15-01-2020 10 | 720 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
14-01-2020 65 | 263 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
13-01-2020 33 | 344 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2020 81 | 891 TRÚNG LÔ: 81 | TRƯỢT
11-01-2020 58 | 658 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG 3C: 658
10-01-2020 97 | 386 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2020 74 | 574 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG 3C: 574
08-01-2020 04 | 904 TRÚNG ĐỀ: 04X2 | TRƯỢT