THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 12 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG SL: 12
13-08-2020 57 | 31 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
12-08-2020 52 | 21 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG SL: 21
11-08-2020 28 | 52 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 28 | 45 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG SL: 45
09-08-2020 48 | 73 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG SL: 73X2
08-08-2020 58 | 33 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 20 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 69 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 90 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 16 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 37 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 01 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 11 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 62 | 72 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 41 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 41X2